ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

А н г е л   А с е н о в

За имената на нашите селища

(Заноге)

В турски документи село Заноге се споменава най-рано през 1550 г., само че под две названия: Горна и Долна Занога. По интересен начин обяснява произхода на името на селището В.Миков (специалист по ономастика). Той счита, че то идва от малки гористи равнини, обрасли с гора, които в румънски език са познати под името „занога”. Безспорният принос на В.Миков в изследването на произхода на селищните имена не означава да приемем безусловно версията му. Обяснението за произхода на името на с.Заноге, дадено в сборника ”Българското село”, е по-приемливо, макар и изградено от предание. То гласи, че пътници от полето се изкачили нависоко, и запитани как са могли да се изкачат, отговорили ”Нога за нога”. Нога е диалектното название на крак. По чисто политически причини и по конюнктурни съображения от 31.01.1893 г. до 11.07.1896 г. село Заноге е преименувано на Салабашево по името на финансовия министър в кабинета на Ст.Стамболов. Нескончаемата борба между селата Заноге и Зимевица за това, кое от тях да бъде общински център, довежда до отделянето на Заноге от Софийска околия и преминаването му  към Врачанска чак до 1934 г .И името на Иван Салабашев не спряло тази борба.

Текстът е извадка от статията „За имената на нашите селища”, публикувана във вестник „Искърски пролом”(гр.Своге), 2000 г.бр.21.,стр.4.

27.06.2013 г.
Виолета Дичева

Към интернет страницата на с.Заноге…

This entry was posted in История, Местни. Bookmark the permalink.