Вестник “Български глас” от 01.06.1875 г.

Bylgarski glasБолград 31. Маиа.

И малките деца са почнале да говорат за възстанието във България. “Българете възстанаха и вдигнаха оружието си противо турците, казват тие невинни дечица, и България скоро ще бъде свободна”. Тая същата песен ни пее и европейската жирналистика. Преди един месец, т.е. когато избухна възстанието в Татар-Пазарджик, то еввропейските вестници почнаха да пророкуват различно за това възстание. Едни казваха, че ако това възстание успее да са одържи не повече от един месец, то ще земе големи размери и ще са усили, а други пък пеяха друга песен и с това ни разказваха, че възстанието щяло да бъде твърде скоро задушено и българете щеле да си останат роби и за напред. При сичкото това чафутският в. “Neue Freie Presse” са напинаше из сичките си жили да разсказва на светът, че във България било уничтожено. Когато е така, то ние ще да отговорим на сичките така. Възстанието във България само тогава може да го уничтожи турското правителство, когато това честито правителство остави българските предели и се пресели в Азия. Другояче са неможе, защото това възстание ще са умножава и усилва от минута на минута. Българинът е положил силна клетва, че той не ще да сложи оружието си до тогава дорде са не види свободен и независим. И ние можахме да са двоумиме за възстанието във България, само  тогава, ако простонародието не би земало участие в това възстание. Както щете. Във България огънят гори и кръвта са пролива не за друго, а за това, че този нещастен народ търси своето историческо и собствено право. Наистена, никой не би са уверил убедително ако ние би му разсказвале, че българският народ скоро ще възстане и ще търси своето право, защото той би си помислил, че един народ, който от петстотин години е бил натиснат под тиранското иго, то той или би са слял със свойят завладетел или пък неговият военен дух би огаснал съвсем. На това сме съгласни и ние, но българският народ има характер положителен и твърд. Когато е той можал да одържи своята народност в разстояние на петстотин години, то той така също ще постоянствова и днес за да покаже на европейските народи, че и той е способен да са управлява сам по себе си и да бъде независим.

Цариград 24 Майя.
——–
Аз получих едно писмо от Търново, което ми разказва така. “На 18 Майя стана едно много страшно кръвопролитие в дряновският манастир. когато престигна в градът ни войска около 2000 души из Шумен, то тая войска са испроводи за реченият манастир, но войската дорде да пристигне на оределеното място, въстанниците вече бяха известени и си скроиле планът. Българските възстанници оставиле в манастирът, не повече от 35 души, а другите са разделиле на три отделения. Едното отделение са скрило в един шумак, който е близо до манастирът и който беше приготвен за огън, а второто и третйото отделения са скриха в гората. В манастира са развяха около 25 малки знамена. когато турците са наближиха до манастирът, то заеле позиция и почнале да бомбандират манастирът. Възстанниците и те почнаха да им отговарят с топове. Това са продължава до тогава дорде са мръкна. Турците биеха ту кубето, ту в манастирските каменни стени. В това време възстанниците запалиха шумакът и почнаха да пушкат върху турците. Войската са спуща към това място, а шумакът са разорел повече и в това време другото отделение, което по-многочисленно от другите, напада на турците и ги вкарва в огънят. Едното от тие отделения, т.е. онова, което запалило шумакът стоеше на другият край и почва да пушка срещу турците. Уверявам ва, казва ми той, защото аз бях очевидец на числото на войската колко са върнаха – не повече от 30 души и то имаше някои от тях ранени. От четата на храбрият Кабакчиев паднаха само 7 души.” (името във вестника е задраскано (?) б.м.) Така ми пише приятелът. Аз вярвам на сичко това, защото са научих и от друго по-вярно място за това произшествие.

Български известия.
-Пишат ни из Пловдив, че Хасан-паша си опитал и този път щастието.
‘Хасан-паша замина, казва дописникътни на 24 маия из градът с 2200 души войска и башибозуци да преследва възстанниците, които секи час са умножават и народните знамена от ден на ден са виждат по-много по горите. Когато той наближил до село Белово, то възстанниците го посрещат и са почнало страшно кръвопролитие, което траяло повече от 6 часа. В тая битка Хасан-паша оставил мъртви 820 души, а от нашите паднале само 11. Когато търците са разбягале, то някои от възстанниците отишле да събират оружието на мъртвите турци и в това време тие намериле и двама солдате живи, които се легнале от страх между мъртвите. Един от нашите почнал да ги распитва до колко войска са намира в пловдивското окружие, а тие като отговаряле на въпросите му, то той заметил, че не могат да говорят чисто турски. Българинът ги попитал от каква народност са, а тие му отговориле, че са помаци и той почнал да ги распитва на български, солдатите не знаяле нищо да отговорат, освен речта нищо. В това време са струпале няколко души любопитници и като ги поразпитале, то тие се оказале, че са чисти фанариоти, които постъпале доброволно в редовете на турската войска. Предводитят на възстанниците ги питал има ли много от техните гърци да са се присъединиле с турските войски, а тие му отговориле, че до колкото знаят имало повече от 3000 души. Войводата заповядал да са одрежат на изменниците на христовата вяра ушите, носовете и сичките пръсти на ръцете и краката и като се свършило сичкото това пуснале ги да разсказват по свтът! Той им казал така: “Вие гърците сте научене да шпионувате да ставате подлизурка секуму, а ние, българете имаме заповед от нашият храбър цар Симеона да ви режиме ушите и носовете, а пък аз имам и друг нов закон да режа и пръсти”.
-Из Пловдив ни пишат, че българските възстанници, които идели от Перущица, са опътиле към село Брачин. Там турските войски и башибозуци ги приследвале. Селяните заедно с възстанниците из перущица заобиколиле селото и на скоро го укрепиле със стени, подир което станала битката, в която паднале до 432 турци и от българе 43. Битката траяла цели 6 часа. Предводителят на възстанниците бил Стоян. На вторият ден на турците дошла помощ от 400 башибозуци. Станала втора битка между българете и турците , която са продължила 3 часа. Възстанниците мъжествено са пробиле през редовете на башибозуците и заминале към горите. И от двете страни паднале много мъртви, башибозуците влезле в селото и колкото жени, деца и старци намериле ги истребиле и запалиле селото.
-Пишат ни из Сливен, че българското възстание в това окръжие биле до 11 Майя до 2000 души от пръв път. Салим ефенди отишал да ги преследва. станала голяма битка при Неке. От турците паднале 300-350 души, загубата на българете била незначителна, тие са се дръпнале към горите, селата им станале жертва на оганът на башибозуците. Турците са върнаха в Сливен и за да са покажат че са победиле българете и да на заплашат донесоха една човешка глава в градът. На другият ден пристигнаха още башибозуци и наченаха да търсят от къща в къща кометаджие.
-Прочитаме в немският вестник “Zeitung” следующето: тези дни в Ямбол башибозуците, които биле уж за вардене на градът, наченале да убират и грабят имането на гражданите. Тогава се избират 600 душе българе, са воуражават добре и излизат из Ямбол, а жени и деца са скриват в черквите. Местната власт испроводила 800 души войска да ги преследва. Станало сбиване между турците и българските възстанници, от турците са върнале назад твърде малко. Мюдюримът пратил втори път войска да ги преследва, но и от тях се върнале твърде малко. Тогава са възвърнале турците и башибозуците в Ямбол и като разярени истребиле много невинни жени, деца и старци.
-В “Times”пишат че българските възстанници зимат сичките главни проходи на балканските гори. Между България и Сърбия са водят оживени сношения. Председателят на българският комитет Каравелов приел от Сърбия четире топа и много пушки, сичко това е вече испратено във България.
-В “Polik carr” из Русчук пишат, че по известията, които са придобиват из България сичките младежи от сичките страни са стичат във Балканът, дето са образуват български чети, които скоро ще наченат настъпително своите нападения. Тайното Българско национално правителство сабира пари за да са подържи възстанието. Значителни суми са събрани. Някой си българин хаджи Енчов жертвовал 4000 жълтици на българските възстанници.
-И така, Турция през своите официални органи иска да покаже на светът, че възстанието в България е свършено, а ние можем да докажем фактически до колко достига числото на българските възстанници. “Daily Nevs” още на 12 Маия ги считаше около Сливен до 30 000 български възстанници, немският вестник “Zeitung” ги счита от 50-60 000 души, а ние можем да кажемна вярно, че числото на българските възстанници само в Троян възлази на 25 000 и по другата страна на Балканът са считат до 12 000 души, освен четата на Христа Ботюва, която мина скоро и която са чете днес до 4 000 души.

Към вестник “Български глас” ->

This entry was posted in Възрожденски вестници. Bookmark the permalink.